Wij bieden onze leerlingen begeleiding bij het leren leren, het leren kiezen en het leren leven.

Begeleiding

Wij werken in de onderbouw met een supermentor. De supermentor is twee jaar lang (de hele onderbouwperiode) de mentor van uw kind. Tijdens deze twee jaar zal de mentor veel tijd en aandacht besteden aan de studievoortgang en het welzijn van uw kind. Dit doen wij door twee keer per week een mentorles in te roosteren. Hiervan is 1x een klassikale les waarin verschillende thema’s worden behandeld en besproken. Daarnaast is er 1x in de week een mentorles in combinatie met KIC (Kracht in Controle), dit is een schoolbreed lesprogramma dat het sociaal welbevinden binnen een school vergroot. Leerlingen kunnen pas echt leren en zichzelf ontwikkelen in een veilige en geborgen omgeving. Met KIC werken we op klassikaal niveau aan positieve groepsvorming en op leerling niveau aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Naast deze twee mentorlessen hebben alle onderbouwleerlingen regelmatig een coachingsgesprek met de mentor. Dit zijn 1 op 1 gesprekken. In deze coachingsgesprekken gaat de mentor uitgebreid in op de studieresultaten maar voornamelijk het welzijn van uw kind.

Bovenbouw

In de bovenbouw krijgen de leerlingen een nieuwe mentor. Dit komt omdat de leerlingen dan een profiel (D&P, Zorg&Welzijn of PIE) kiezen en er nieuwe klassen worden gevormd. De nieuwe mentor is gespecialiseerd in deze profielen en weet veel over de doorstroming naar het mbo. De begeleiding in de bovenbouw zit hem dan ook veel in individuele aandacht en begeleiding naar het examen en het vervolgonderwijs.

Ondersteuningsteam

Naast de betrokken docenten en mentoren zorgt ook ons ondersteuningsteam voor passende begeleiding. Dit team bestaat uit een ondersteuningscoördinator , een jeugdarts, een leerlingbegeleider, vertrouwenspersonen, studiebegeleiders, leerplichtambtenaren en een orthopedagoog. Het doel van dit team is om voortijdige schooluitval te voorkomen en om leerlingen die tegenslagen ondervinden, succesvol naar een diploma te begeleiden. De mentor kan een leerling bij het ondersteuningsteam aanmelden. Dit wordt altijd eerst besproken met het docententeam en de ouders. Het team kan besluiten dat externe hulpverlening noodzakelijk is om de leerling met succes de weg naar een diploma te laten afleggen. Ook dit wordt eerst met de ouders besproken.

“Waar leren je werk wordt”