Toelatingsvoorwaarden

Arc

Aanmeldweek komend schooljaar: maandag 1 tot vrijdag 5 maart 2021

 Voorlopige plaatsing

Na de aanmelding vragen wij de basisschool het overstapdossier van de leerling op te sturen. Op basis van deze informatie en het basisschooladvies volgt een voorlopige plaatsing.

U kunt ons helpen door de basisschoolleerkracht van uw kind één tot twee weken na aanmelding te vragen of hij/zij de gevraagde informatie naar het Casparus College heeft gestuurd.

 

Inschrijven op twee scholen?

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 mogen ouders hun kind voor meer scholen tegelijk aanmelden. Wij adviseren u om uw zoon of dochter op maximaal 2 scholen in te schrijven. U geeft op het aanmeldformulier aan welke school uw tweede voorkeur heeft.

(Let op! De Amsterdamse procedure sluit op een andere manier aan op de aanmeldprocedure in de regio Gooi & Vechtstreek). Via de basisschool krijgt u daar informatie over.


Definitieve plaatsing

Na de voorlopige plaatsing doet de intakecommissie onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Als de commissie oordeelt dat het Casparus College in deze behoefte kan voorzien, volgt de definitieve aanname. Eind mei ontvangt u hiervan een schriftelijke bevestiging.

 

Verwijzing

Komt de intakecommissie tot de conclusie dat het Casparus College niet kan voorzien in de benodigde ondersteuning, dan verwijzen wij naar een school binnen het samenwerkingsverband die hierin wel kan voorzien.

 

Afwijzing

Een leerling kan worden afgewezen als het basisschooladvies niet aansluit bij het onderwijsaanbod op het Casparus College.

Ook kan een afwijzing volgen wanneer de school ‘vol’ is. Het Casparus College kent in de praktijk geen wachtlijsten.

Zijn er onverhoopt toch meer aanmeldingen dan de school aankan, dan zijn de volgende criteria leidend bij plaatsing:

  1. Voorrang voor leerlingen met een broer of zus op school of een ouder die GSF-medewerker is.
  2. Evenwichtige verdeling van leerlingen over de verschillende afdelingen.
  3. Volgorde van aanmelden.

Voor plaatsing in de lwoo-klas hebben leerlingen uit de regio Gooi & Vechtstreek voorrang.

 

Ondersteuningsbehoefte

De ondersteuningsbehoefte van een leerling hangt niet samen met het opleidingsniveau; het gaat om de begeleiding die de leerling nodig heeft om een diploma te halen. De ondersteuningsbehoefte wordt bepaald op basis van informatie van de basisschool of de ouders. Wanneer het Casparus College niet de juiste ondersteuning kan bieden, verwijzen wij naar een passende school binnen het samenwerkingsverband.

 

Ondersteuningsbehoefte en lwoo

LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) is een vorm van extra ondersteuning. Als leerlingen voor LWOO in aanmerking komen, vraagt de basisschool voor hen een LWOO-verklaring aan bij het samenwerkingsverband, Qinas.

LWOO is bedoeld voor leerlingen die op twee of meer gebieden een leerachterstand van 1,5 tot 3 jaar hebben. Het gaat om de gebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Dit geldt niet voor de combinatie van alleen leerachterstanden voor technisch lezen en spelling, omdat dit op dyslexie kan wijzen.

Op het Casparus College zitten leerlingen met een LWOO-verklaring die een IQ tussen de 75 en 90 hebben. De extra ondersteuning bestaat onder andere uit plaatsing in kleinere klassen, waardoor er meer ruimte is voor begeleiding en ondersteuning.

 

Twijfel over de ondersteuningsbehoefte

Is er twijfel over de ondersteuning die een leerling nodig heeft, dan kan de groepsleerkracht van de basisschool ouders adviseren alvast een afspraak te maken op de school waar zij hun kind willen aanmelden. U hoeft in zo’n geval dus niet te wachten tot de officiële start van de aanmelding bij de middelbare school in maart 2018. Het gesprek gaat specifiek over het bepalen van de juiste ondersteuningsbehoefte, niet over het niveau. Hoe eerder u weet waar u aan toe bent, hoe prettiger dat voor uw kind is, zeker in het geval er verwachtingen bijgesteld moeten worden.

Wanneer komt uw kind in aanmerking voor een plaats in de lWOO?

Binnen de regio Gooi en Vechtstreek vragen de basisscholen de LWOO-verklaring aan. Zij doen dit onder andere op basis van de informatie over de leerling in groep 7. Van leerlingen van buiten de regio, die voor plaatsing in het LWOO worden aangemeld, dienen de intelligentietest en drempeltoetsgegevens te worden aangeleverd door de basisschool direct na aanmelding, zodat wij tijdig de LWOO-beschikking kunnen aanvragen. Pas na toekenning van de LWOO-beschikking komt de leerling definitief in aanmerking voor plaatsing in de LWOO-klas. Neem bij vragen contact op via info-cc@gsf.nl.